Home Off Beat iPhone: You sh*t me, my fan bullsh*ts you